ضمن عرض سلام خدمت تمامی مشتریان عزیز به اطلاع میرسانیم با توجه به افزایش بی سابقه نرخ ارز و عدم امکان ارایه سرویس با قیمت قبلی، پس از دو سال قیمت سرویس ها را با حداقل مقدار ممکن افزایش دادیم. 

قیمت های جدید بر روی صورتحساب ها لحاظ شده و سرویس ها با قیمت جدید ارایه و تمدید میشوند. 

امیدواریم بتوانیم اسباب رضایت شما را فراهم آوریم.


Sunday, June 24, 2018

« برگشت