نمایندگی هاست لینوکس
 • Product 1

  RES-1

  • 1 گیگابایت فضای اختصاصی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • فعال است oversell
  • رایگان دی ان اس اختصاصی
  • انتقال رایگان سایتها
  فقط
  18,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 2

  RES-2

  • 2 گیگابایت فضای اختصاصی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • فعال است oversell
  • رایگان دی ان اس اختصاصی
  • انتقال رایگان سایتها
  فقط
  23,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 3

  RES-5

  • 5 گیگابایت فضای اختصاصی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • فعال است oversell
  • رایگان دی ان اس اختصاصی
  • انتقال رایگان سایتها
  فقط
  28,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 4

  RES-10

  • 10 گیگابایت فضای اختصاصی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • فعال است oversell
  • رایگان دی ان اس اختصاصی
  • انتقال رایگان سایتها
  فقط
  33,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 5

  RES-20

  • 20 گیگابایت فضای اختصاصی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • فعال است oversell
  • رایگان دی ان اس اختصاصی
  • انتقال رایگان سایتها
  فقط
  38,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 6

  RES-30

  • 30 گیگابایت فضای اختصاصی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • فعال است oversell
  • رایگان دی ان اس اختصاصی
  • انتقال رایگان سایتها
  فقط
  43,000/ماه
  سفارش دهید