هاست لینوکس حرفه ای

ProLx-500
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 1 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
ProLx-1000
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
ProLx-2G
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
ProLx-3G
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
ProLx-5G
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
ProLx-10G
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات