میزبانی وب ویندوز

Win-250
 • 250 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
 • 2 دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • websitepanel کنترل پنل
win-500
 • 500 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
 • 4 دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • websitepanel کنترل پنل
win-500
 • 1000 مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
 • 8 دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • websitepanel کنترل پنل
win-1000
 • 2000 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • websitepanel کنترل پنل