فضای بکاپ - FTP Backup

Backup-10

10 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

  • cPanel کنترل پنل
Backup-50

50 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

  • cPanel کنترل پنل
Backup-100

100 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

  • cPanel کنترل پنل
Backup-200

200 گیگ فضا
اتصال از طریق اف تی پی
ترافیک نامحدود
فقط برای کاربرد بکاپ

  • cPanel کنترل پنل