سرور مجازی فرانسه با هارد ssd
 • Product 1

  VDS-512

  • 512 RAM
  • 1Core CPU
  • unlimited BandWidth
  • 15GB Hard Disk (SSD)
  • 1 IP
  • Free Setup Fee
  • YES Anti DDOS & Firewall
  • 1Gb Port (network)
  • YES Root Access
  • OVH DataCenter
  • رایگان نصب کنترل پنل
  • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
  فقط
  22,000/ماه
  خارج از دسترس
 • Product 2

  VDS-1024

  • 1024 RAM
  • 1Core CPU
  • unlimited BandWidth
  • 20GB Hard Disk (SSD)
  • 1 IP
  • Free Setup Fee
  • YES Anti DDOS & Firewall
  • 1Gb Port (network)
  • YES Root Access
  • OVH DataCenter
  • رایگان نصب کنترل پنل
  • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
  فقط
  45,000/ماه
  خارج از دسترس
 • Product 3

  VDS-2048

  • 2048 RAM
  • 2Core CPU
  • unlimited BandWidth
  • 30GB Hard Disk (SSD)
  • 1 IP
  • Free Setup Fee
  • YES Anti DDOS & Firewall
  • 1Gb Port (network)
  • YES Root Access
  • OVH DataCenter
  • رایگان نصب کنترل پنل
  • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
  فقط
  60,000/ماه
  خارج از دسترس
 • Product 4

  VDS-3072

  • 3072 RAM
  • 3Core CPU
  • unlimited BandWidth
  • 40GB Hard Disk (SSD)
  • 1 IP
  • Free Setup Fee
  • YES Anti DDOS & Firewall
  • 1Gb Port (network)
  • YES Root Access
  • OVH DataCenter
  • رایگان نصب کنترل پنل
  • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
  فقط
  75,000/ماه
  خارج از دسترس
 • Product 5

  VDS-4108

  • 4108 RAM
  • 4Core CPU
  • unlimited BandWidth
  • 60GB Hard Disk (SSD)
  • 1 IP
  • Free Setup Fee
  • YES Anti DDOS & Firewall
  • 1Gb Port (network)
  • YES Root Access
  • OVH DataCenter
  • رایگان نصب کنترل پنل
  • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
  فقط
  90,000/ماه
  خارج از دسترس