سرور مجازی فرانسه با هارد ssd

VDS-512
 • 512 RAM
 • 1Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 15GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
VDS-1024
 • 1024 RAM
 • 1Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 20GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
VDS-2048
 • 2048 RAM
 • 2Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 30GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
VDS-3072
 • 3072 RAM
 • 3Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 40GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه
VDS-4108
 • 4108 RAM
 • 4Core CPU
 • unlimited BandWidth
 • 60GB Hard Disk (SSD)
 • 1 IP
 • Free Setup Fee
 • YES Anti DDOS & Firewall
 • 1Gb Port (network)
 • YES Root Access
 • OVH DataCenter
 • رایگان نصب کنترل پنل
 • رایگان نصب سیستم عامل دلخواه