هاست لینوکس پربازدید

DedLx-500
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
30,000تومان ماهانه
58,000تومان سه ماهه
118,000تومان شش ماهه
178,000تومان سالانه
سفارش دهید
DedLx-1000
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 2 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
34,000تومان ماهانه
69,000تومان سه ماهه
133,000تومان شش ماهه
208,000تومان سالانه
سفارش دهید
DedLx-2000
 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
43,000تومان ماهانه
88,000تومان سه ماهه
178,000تومان شش ماهه
268,000تومان سالانه
سفارش دهید
DedLx-5000
 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
49,000تومان ماهانه
99,000تومان سه ماهه
198,000تومان شش ماهه
297,000تومان سالانه
سفارش دهید